“I evaluate many organizations by: 'Do they have compassion?' 'Is their message Jesus?,' and 'Do they train and multiply?'."
      “I'm so thankful for Oasis, 'cause they’re doing it right. They're doing a biblical model.” —Josh McDowell

 

SI BONDYE TA MANDE W POU FÈ L KADO YON MINIT CHAK JOU,
ÈSKE W T AP DAKÒ POU BA LI L?

YON MINIT TEMWAYAJ

YOUN NAN ZOUTI KI PI FASIL
NAN LEMONN POU EDE W PATAJE LAFWA W

 

Men kèk etap pou pèmèt ou grandi nan pataje lafwa
w pandan w ap itilize zouti YON MINIT TEMWAYAJ LA!

 

1. Telechaje fèy ki gen etap yo (gade, enprime epi pataje)

Handout Sheet Haitian-Creole 

2. Dekouvri resous sa yo:

Priyè Delivrans la

Jezi W te mouri sou lakwa
W resitite pou sove nou
Padone mwen pou peche m yo
Ou se Sovè m, Senyè m, Zanmi m
Chanje vi m, vin fè l tou nèf
Ede m Senyè, pou m viv pou Ou

www.frostygrapes.com (li lye ak yon paj ekstèn)

 

Èske w pa kontan dèske yon moun te pataje lafwa l avèk ou? Si Jezi se repons lan, èske nou pa ta dwe pataje solisyon li bay la ak tout moun k ap viv nan mond sa k ap fin deperi a?

MWEN menm, pataje lafwa m? Wi, Bondye chwazi mwen ak ou kòm anbasadè pou Li, kòm pòt vwa L, kòm batman kè L. Poukisa?

Paske mwen ak ou se pi bèl egzanp ki montre jan lanmou L chanje lavi nou! Nou se kouròn lagras Li.

Pètèt ou panse evanjelizasyon se yon bagay twò difisil, oubyen se travay pastè a. Oubyen ankò ou ka pè pou yo pa poze w yon kesyon difisil.

Mòd panse ak laperèz sa yo pa yon bagay nouvo. Yo sèlman reflete panse nou pa rapò ak ensekirite nou epwouve a. Avrèdi, Bondye envite tout kretyen yo pou pataje lafwa yo.

Lè n pataje lafwa n non sèlman se yon benediksyon pou sila k ap tande a, men pou ou menm tou, k ap fè l la. Anplis de sa, Bondye ban nou Sentespri a pou ede nou, pou nou ka pa janm pou kont nou. An n pran desizyon pou kouri dèyè vwa ensikirite nou santi a, epi mande Bondye pou L ban nou zòrèy espirityèl pou n ka tande vwa L!

Nou TOUT ka fè l. Nou chak la gen yon istwa, epi zouti YON MINIT TEMWAYAJ LA se tankou yon amizman epi li byen fasil. Apre nou fin aprann epi aplike zouti YON MINIT TEMWAYAJ LA, gen yon pastè ki di, "Lè m ap reflechi kijan m yon pakèt ane san m pa pataje lafwa m, epi gade kounye a, mwen ka fè sa chak jou avèk konfyans."

Ou ka fè l tou... Mwen garanti w sa!

Tom Elie
Evanjelis /Prezidan
Oasis World Ministries

N.B. Zouti YON MINIT TEMWAYAJ LA kapab fè yon revolisyon nan lavi w epi mobilize w pou pataje lafwa w san krent. Dè milye moun ap itilize l. Ou mèt eseye l… pa amou pou sila yo ke Bondye vle enfliyanse pa mwayen ou menm!

 

Sa lòt moun di...

 

Resous Lòt


5 Star Evanjelizasyon PowerPoints
Jou 1 & Jou 2

QR Kòd (pou paj sa a)

 

 

 

 

Priyè Delivrans la

 

 

 

Enskri pou E-mail ECHÈN YON MINUTE nou an nan lang angle, epi lè nou gen lang ou disponib, ou ka chwazi lyen ayisyen-kreyòl la nan pati anba e-mail nou an pou kòmanse resevwa lang ou.

English:
Sign-up for our ONE MINUTE WITNESS E-mail in English, and when we have your language available, you may choose the Haitian-Creole link at the bottom of our weekly E-mail to begin receiving in your language.